پردیس بحرالعلوم چهارمحال و بختیاری

معاون اداری و مالی